De website is tot nader order gesloten

U kunt helaas geen bestellingen plaatsen

De website is tot nader order gesloten

U kunt helaas geen bestellingen plaatsen

Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze website is momenteel niet actief, u kunt niet bestellen.

 

Inhoudsopgave:


Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Tijdelijke aanbiedingen en actieperiodes
Artikel   5 – Bestellen
Artikel   6 – Betalen
Artikel   7 – Levering
Artikel   8 – Herroepingsrecht (bedenktermijn)
Artikel   9 – Conformiteit
Artikel 10 – Niet nakoming
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Niet tevreden? Geld terug!
Artikel 13 – Klachten
Artikel 14 – Privacy en Cookies
Artikel 15 – Beoordeel uw aankoop
Artikel 15 – Toepasselijk recht
Artikel 16 – Wijzigingen
Artikel 17 – Inwerkingtreding


 
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: PureAyre Nederland, h.o. www.PureAyre.nl
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Werkdag: maandag t/m vrijdag.


     
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Deze website is momenteel niet actief, u kunt niet bestellen.

 


Artikel 3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en product van de ondernemer en op elke  overeenkomst die op afstand tot stand is gekomen tussen ondernemer en consument.
De prijzen op deze website zijn in Euro's (€) inclusief b.t.w. en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Prijswijzigingen voorbehouden.


 
Artikel 4. Tijdelijke aanbiedingen en actieperiodes
Na de sluitingsdatum van een tijdelijke aanbieding of actieperiode kunt u niet meer gebruikmaken van de betreffende aanbieding of actie.
Wij kunnen bepalen dat aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor nieuwe klanten, reeds-bestaande klanten, of beide groepen.
Voor tijdelijke aanbiedingen en/of tijdens actieperiodes kunnen ten opzichte van deze consumenten voorwaarden andere of aanvullende voorwaarden gelden.


 
Artikel 5. Bestellen
Consumenten kunnen bestellen via de website, ons systeem is hierop ingericht en kan zo voor snelle orderverwerking zorg dragen.
U kunt een aankoop doen, door het besteltraject op de website te doorlopen. Daarbij kunt u kiezen voor betaal en verzendmethode. Na uw aankoop ontvangt u per e-mail een bestelbevestiging.
Per e-mail wordt u op de hoogte gehouden van de orderstatus, na verzending ontvangt u een track&trace code, waarmee u het pakket online kunt volgen.
Indien uw bestelling 48 uur nadat u een verzendbevestiging heeft ontvangen nog niet door de bezorger bij u is aangeboden, is er wellicht iets misgegaan. In dat geval verzoeken wij u dringend om direct contact met ons op te nemen.
Indien wij niet binnen 7 dagen, na de dag van het verzenden, een melding doorkrijgen dat de zending niet is geleverd, of dat deze is beschadigd, gaan wij ervan uit dat deze overeenkomstig het service kader is uitgevoerd.
Na levering van uw bestelling ontvangt u per email een uitnodiging om uw aankoop te beoordelen.


 
Artikel 6. Betalen

U kunt bij ons online-betalen via iDEAL, SofortBanking, of PayPal, en Belgische klanten via Mister Cash; daarnaast kunt u het bestelbedrag vooraf op onze rekening overmaken; of u kunt kiezen voor betaling onder rembours, u betaald dan het bestelbedrag aan de bezorger. (voor een rembourszending wordt 10 euro toeslag in rekening gebracht, deze betaalmethode is niet beschikbaar voor Belgische klanten)
Lees meer informatie over betaalmethoden


 
Artikel 7. Levering
De verzendkosten zijn afhankelijk van het bestelbedrag, wij verzenden via PostNL: op werkdagen voor 19:30 uur besteld en betaald, is volgende werkdag in huis.
We versturen het bestelde product na ontvangst van uw betaling, mochten we er er langer over doen dan is afgesproken, heeft u het recht alsnog nakoming te verlangen, of de overeenkomst te ontbinden.
Als u de overeenkomst ontbindt omdat wij te laat leveren, storten wij het eventueel reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen terug.
Lees meer verzendinformatie

 


Artikel 8. Herroepingsrecht - Bedenktermijn
Gedurende 14 kalenderdagen volgend op de dag van ontvangst, kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Een retourzending kunt u eenvoudig zelf online aanmelden
Tijdens de bedenktermijn moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, en het slechts in die mate uitpakken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of u het product wilt behouden. Als u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking terugsturen.

Als u ontbindt conform onderdeel 1 van dit artikel, zullen wij het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen terugstorten.
Het retoursturen is voor uw eigen rekening en risico, conform 'de Wet Kopen op Afstand'.
Onvoldoende gefrankeerde pakketten worden niet in behandeling genomen.
 


Artikel 9. Conformiteit
Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
Enkel indien overeengekomen staan wij er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 


Artikel 10. Niet-nakoming
Als een van de partijen zich niet houdt aan één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, mag de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Als een van de partijen zich na aanmaning niet houdt aan één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.
 


Artikel 11. Aansprakelijkheid
Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen.
Als u gebruik maakt van deze informatie en/of adviezen, doet u dat echter op eigen risico.
Wij staan niet in voor gebreken en/of schade die na de levering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan uw kant, of als deze het gevolg zijn van veranderingen die u of anderen aan het geleverde hebben aangebracht.
PureAyre Nederland is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die U of een derde ter zake van de producten mocht lijden.
 


Artikel 12. Niet tevreden? Geld terug!
PureAyre Nederland biedt u de mogelijkheid om, indien u niet tevreden bent, het product binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen.
Aan u vervolgens de keuze; of u het wilt ruilen tegen een ander product, of dat u het aankoopbedrag terug wilt ontvangen.
Uw volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten, zal in dat laatste geval binnen 14 werkdagen op uw bankrekening worden teruggestort.
Het retour zenden is voor uw eigen risico en rekening, e.e.a. conform 'de Wet Kopen op Afstand'
(vraag op het postkantoor altijd om een verzendbewijs en bewaar deze zorgvuldig)

Voorwaarden:
 ·  Maximaal 1 aangebroken verpakking per adres en/of rekeningnummer
 ·  Garantie is geldig voor alle producten, uitgezonderd navulverpakking
 ·  PureAyre Nederland houdt zich het recht voor om de voorwaarden aan te passen
 ·  De tevredenheidsgarantie is niet geldig indien het product niet op juiste wijze is gebruikt
 ·  Heeft u een specifiek geurprobleem neem dan vooraf contact op met de klantenservice, wij helpen u graag!

Lees meer informatie over de niet tevreden, geld terug garantie
 


Artikel 13. Klachten
    Klachten kunt u kenbaar maken via e-mail, brief of het online klachtenformulier. Wij nemen uw klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 werkdagen in behandeling.
    Mocht u het oneens zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u binnen een redelijke termijn na afhandeling, uw bezwaren schriftelijk en gemotiveerd indienen. Vervolgens ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen schriftelijk bericht of en zo ja in hoeverre wij aan uw bezwaren tegemoet komen.
 


Artikel 14. Privacy en cookies
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies.
De manier waarop wij omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een privacyverklaring
 


Artikel 15. Beoordeel uw aankoop
Klanttevredenheid is voor ons erg belangrijk en u kunt uw waardering met andere klanten delen door een beoordeling te schrijven.
Nadat uw bestelling is aangekomen ontvangt u per e-mail een uitnodiging om onze service te beoordelen op de site van The Feedback Company.
Of schrijft u liever een product beoordeling? Na ruim een week ontvangt u een uitnodiging om het product te beoordelen (beide invullen mag natuurlijk ook!)
Alle beoordelingen op onze site zijn van mensen die het product daadwerkelijk hebben gekocht.
 


Artikel 16. Toepasselijk recht
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze consumenten voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.
 


Artikel 17. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
Individuele afwijkingen van deze consumenten voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.
 


Artikel 18. Inwerkingtreding
Deze voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 1 juli 2016.